שכונת מגורים צפונית, עילוט

תוכנית ג/ 18325

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים צפונית, עילוט
מספר: ג/ 18325
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת מגורים בת 48 יח"ד משולבת במסחר

עיקרי ההוראות:
קביעת הוראות וזכויות בניה.
שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים, מסחר, שטחי ציבור ודרכים.
קביעת הנחיות בינוי והנחיות לעיצוב אדר'.
קביעת הסדרי תנועה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8163שנוי יעוד לספורט, עילוטשינוי
תוכניתג/ 10723שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, עילוטשינוי
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/10/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית17/01/2012
החלטה בדיון באישור תכנית12/01/2011
לא הוגשו התנגדויות12/11/2010
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/10/2010
פרסום להפקדה ברשומות21/10/2010תאריך פרסום: 21/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6147. עמוד: 489. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/10/2010
פרסום להפקדה בעיתונים12/09/2010תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/08/2010
החלטה בדיון בהפקדה26/10/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/08/2009
קבלת תכנית16/07/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה