שכונת מגורים קיבוץ מגל

תוכנית מ/ מק/ 111

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים קיבוץ מגל
מספר: מ/ מק/ 111
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש של שכונת מגורים בקיבוץ מגל.
עיקרי הוראות התכנית:
תכנון מחודש, הסדרת דרכים והתאמת גבולות מגרשים ומרווחי בניה בשכונת מגורים
בקיבוץ מגל כמפורט בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהמגל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7913חלק56
8844חלק1, 8-10, 12-14
8845חלק26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשח/ 29מגלכפיפות
תוכניתמ/ 366מבני משק בשטחי כפר גליקסוןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה19/12/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר18/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה510519/12/2007
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה509815/07/2007