שכונת מגורים - מושירפה

תוכנית ענ/ 597

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים - מושירפה
מספר: ענ/ 597
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הוספת שכונת מגורים חדשה במושירפה המכילה 243 יח"ד ושינוי באזור בו קיימות זכויות לכ- 34 יח"ד.
- קביעת שטחים לשימושים ציבוריים ומערכת דרכים המשרתת את השכונה.
- הוספת דרך גישה למגרשים הכלולים בתכנית.
- קביעת שטחים לתכנון בעתיד.
- קביעת הוראות בניה במסגרת זכויות ומגבלות בניה הן במובן כמותי והן במובן
איכותי וחזותי, וכמו כן קביעת עקרונות טיפול ושימור שטחים פתוחים.
- חלוקה חדשה בהסכמת הבעלים בחלק משטח התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםחלוקה ורישום
נספחיםחתכים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהעירוןמעלה עירוןמעלה עירוןמושיירפה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20300חלק20, 62, 7715, 21-22, 53, 61, 63
20346חלק24-26, 29-31, 34-35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1017תכנית מיתאר לכפר מושרפה (מספרה של התכנית במחוז הצפון הוא 4461)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים22/08/2008תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2008. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות18/08/2008תאריך פרסום: 18/08/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5840. עמוד: 4402. שנה עברית: התשסח .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט15/07/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/07/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות05/06/2007
פרסום להפקדה בעיתונים16/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2005. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2006.
פרסום להפקדה ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3345. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2005
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/05/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/05/2005
החלטה בדיון בוולק"ח19/06/2003
החלטה בדיון במועצה הארצית25/03/2003
החלטה בדיון בהפקדה09/01/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/08/2001
קבלת תכנית18/07/2001