שכונת מגורים, ריינה

תוכנית ג/ 12614

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת מגורים, ריינה
מספר: ג/ 12614
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת מגורים בת 472 יח"ד ואזור תעסוקה.

עיקרי הוראות התכנית :-
- שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרק למגורים , אזור מסחרי, מלאכה ומסחר, תעסוקה ומתקנים הנדסיים .
- חלוקה מנחה למגורים.
- התווית מערכת דרכים.
- קביעת התכליות המותרות לעל יעוד קרקע.
- קביעת הוראות בניה - צפיפות, מרווחי בניה, גובה בניינים.
- קביעת הנחיות ועיצוב אדריכלי .
- קביעת שלבים והנחיות לביצוע.
- קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17510חלק6, 19, 54
17511חלק5-6, 8, 36-37, 454, 7, 9-14, 16, 42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6889התווית דרך גישה- נצרתשינוי
תוכניתג/ 6028מלאכה ותעשיהשינוי
תוכניתג/ 9567שנוי יעוד משטח חקלאי ומגורים, לשטח למסחר ותחנת תידלוק ושרותי דרך, ריינהשינוי
תוכניתג/ 5507אדמות ריינהשינוי
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
תוכניתג/ 12107תכנון שכונת מגוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2415. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים12/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2010. עיתון: מעריב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/02/2010
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/01/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/12/2009
החלטה בדיון באישור תכנית27/01/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות27/01/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/09/2008
פרסום להפקדה ברשומות25/09/2008תאריך פרסום: 25/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5852. עמוד: 4860. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים05/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/08/2008
החלטה בדיון בהפקדה27/05/2008
קבלת תכנית27/05/2008
החלטה בדיון בוולק"ח16/10/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית17/08/2004
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים111018/01/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200900427/01/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים95728/09/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200801527/05/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200702324/07/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים71730/01/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים50916/10/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח24421/08/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200601309/05/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200502119/07/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים48501/11/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים24317/08/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200400705/05/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200400410/03/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים34530/09/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200300826/06/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים46406/01/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים27102/12/2002
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200202006/11/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח15407/10/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה מתוקנת על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על ביטול אישור והפקדה והפקדה מחודשת
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה