שכונת מכנס

תוכנית נת/ 166/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מכנס
מספר: נת/ 166/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הרחבת דרכים 2. ביטול דרך ויעודה בשטח ציבורי פתוח 3. התוויית דרך ושביל חדשים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניה

תיאור המיקום:
נתניה, שד' ניצה ורח' שלמה המלך

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8267חלק646, 910-911
8272חלק5-9, 113, 123-124, 126
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/07/1975תאריך פרסום: 03/07/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2123. שנה עברית: התשלה .