שכונת מעוף - ערד

תוכנית 24/ מק/ 2038

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מעוף - ערד
מספר: 24/ מק/ 2038
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קוי בניין לפי סעיף 62 א (א) (4) לחוק התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערדערדערד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38238חלק116-119
38239חלק112-113, 118-119, 132-133, 164-165, 168, 185-186, 189-190, 199-200
38240חלק7-8, 29-30, 33-34, 39-42, 64-65, 69-70, 83-84, 109-110, 113-114, 119, 139-140, 143-146, 163-164, 168-169, 186-187, 190-191, 208-209, 227-228, 235-236, 241-242, 247-248
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית24/ במ/ 5רובע 10שינוי
תוכנית24/ במ/ 5/ 3שינוי בהנחיות בניהשינוי
תוכנית24/ במ/ 5/ 5שינוי במגבלות בניה והוספת מחסנים-שכונת מעוף- ערד.שינוי
תוכנית24/ מק/ 2005תוכנית 24/ מק/ 2005שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/05/2004תאריך פרסום: 03/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5294. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים10/02/2004
פרסום להפקדה בעיתונים23/07/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות12/06/2003תאריך פרסום: 12/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5193. שנה עברית: התשסג .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200109527/05/2003