שכונת מעוף - קביעת הנחיות ומגבלות בניה - ערד

תוכנית 24/ 03/ 145

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מעוף - קביעת הנחיות ומגבלות בניה - ערד
מספר: 24/ 03/ 145
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בזכויות הבניה המאפשר בניית עליית גג במבנים בתאי השטח נשוא התכנית ושינוי בקווי הבניין באזור מגורים א' בשכונת מעוף בערד.

עיקרי ההוראות:
קביעת הנחיות ומגבלות בניה במגורים א':
א. הגדלת היקפי הבניה באזור מגורים א' עד 148 מ''ר שטח עיקרי.
ב. מתן אפשרות בניית קומת עליית גג בשטח של 45 מ''ר עם גישה מהקומה הראשונה.
ג. הגדלת גובה הבניה ל- 9.50 מ' במקרה של גג רעפים.
ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערדערדערד

תיאור המיקום:
שכונת מעוף
רחובות: עורב 26/2, סנונית 7/1, עיט 16/2, עיט 17/1, עורב 26/1, סנונית 7/2, עיט 16/1, עיט 17/2
קואורדינטה מערב מזרח-Y 575600
קואורדינטה דרום צפון - X 220131

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38239חלק172-173, 181-182
38240חלק115-116, 133-134
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית24/ במ/ 5רובע 10כפיפות
תוכנית24/ במ/ 5/ 3שינוי בהנחיות בניהכפיפות
תוכנית24/ מק/ 2005תוכנית 24/ מק/ 2005כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות29/06/2009תאריך פרסום: 29/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5971. עמוד: 4606. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/05/2009
החלטה בדיון באישור תכנית30/03/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/12/2008
פרסום להפקדה ברשומות17/12/2008תאריך פרסום: 17/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5883. עמוד: 1204. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים12/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/11/2008
החלטה בדיון בהפקדה15/10/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/10/2006
קבלת תכנית18/09/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900530/03/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים98628/12/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200701015/10/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה