שכונת נחל רודד

תוכנית 12/ 02/ 173

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת נחל רודד
מספר: 12/ 02/ 173
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תכנית סטטוטורית לפיתוחה של המועצה האזורית אילות
וקיבות אילות ע"י תוספת של כ- 500 יח"ד, אזורי מלונאות,
תעסוקה, מסחר ושטחי ציבור. זאת, ע"י יצירת מסגרת תכנונית
הכוללת הנחיות בינוי וכן הנחיות אקלימיות, אקולוגיות, סביבתיות ונופיות.
ב. הסדרת יעודי קרקע של המועצה האזורית חבל אילות.
ג. חלוקת שטח התכנית לאזורי תכנון וקביעת קווים מנחים ותנאים לפיתוחם.
ד. קביעת הוראות בניה לבינוי יחודי לאזור כולל תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40065כל הגוש
40066כל הגוש
40069כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 161/ 1נחל שחורת -אתר כרייהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה25/02/2008
קבלת תכנית28/04/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800225/02/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400921/06/2004