שכונת צוקי ים - שינוי בקוי בנין

תוכנית עח/ מק/ 3/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת צוקי ים - שינוי בקוי בנין
מספר: עח/ מק/ 3/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין צדדי צפוני נקודתי מ- 3.00 מ' ל- 2.24 - 1.95 מ' ו- 3.00 - 2.93 מ' לפי מצב קיים.
בסמכות ועדה מקומית, לפי סעיף 62א(א)4 בחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8327חלק209
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 3/ 8.שינוי
תוכניתעח/ 3/ 9.שינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/07/2003תאריך פרסום: 24/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5209. עמוד: 3586. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2003
פרסום להפקדה ברשומות24/02/2003תאריך פרסום: 24/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5161. עמוד: 1620. שנה עברית: התשסג .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200301030/03/2003