שכונת ציפוף ח'

תוכנית 22/ 03/ 102/ 129

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת ציפוף ח'
מספר: 22/ 03/ 102/ 129
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בגודל מגרשי מגורים על ידי חלוקה מחדש ושינוי
ביעודי קרקע

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39572כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/02/1994תאריך פרסום: 03/02/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4189. עמוד: 2007. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים27/01/1994תאריך פרסום בעיתון: 27/01/1994.
החלטה בדיון באישור תכנית06/12/1993
פרסום להפקדה ברשומות22/04/1993תאריך פרסום: 22/04/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4103. עמוד: 2364. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים14/03/1993תאריך פרסום בעיתון: 14/03/1993.
החלטה בדיון בהפקדה22/02/1993
קבלת תכנית21/10/1991