שכונת צפונית תל שבע

תוכנית 7/ 02/ 172/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת צפונית תל שבע
מספר: 7/ 02/ 172/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח שכונת מגורים, מבני ציבור, שצ''פ ע''י שינוי יעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

עיקרי ההוראות:
1. תכנון שכונת מגורים חדשה בישוב הבדואי תל שבע,
קביעת ייעודם ושימושם של השטחים והתווית דרכי הגישה.
2. קביעת ייעודי קרקע לאזורי מגורים א', לאזור מגורים ב',
לשטח למוסדות ציבור, לשטח ציבורי פתוח, מתקנים הנדסיים, שבילים ולדרכים.
3. קביעת מספר יח''ד מירבי לאזורי מגורים ל- 826 יח''ד.
4. קביעת זכויות, הוראות, הנחיות ומגבלות בניה.
5. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
6. קביעת הוראות להריסת מבנים קיימים בשטח התכנית.
7. קביעת הוראות לפיתוח נופי והוראות ליישום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
מצפון לשכונות 3,4,5,7 ומדרום לנחל חברון
קואורדינטה X 186800
קואורדינטה Y 574600

גושים וחלקות:
גוש 39729 מוסדר חלקי חלקה 14
גוש 100057 עפ"י רישום ישן: גוש 29 ארעי חלקי חלקה 2

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכנית7/ 02/ 172/ 1תכנית מתאר תל שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/01/2011תאריך פרסום: 26/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6193. עמוד: 2247. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים31/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2010. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה08/12/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/11/2010
החלטה בדיון באישור תכנית13/09/2010
פרסום להפקדה ברשומות21/06/2010תאריך פרסום: 21/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6098. עמוד: 3457. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים28/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2010. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר16/05/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/04/2010
החלטה בדיון בהפקדה06/07/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/10/2008
קבלת תכנית18/08/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה