שכונת ראשונים - ערד

תוכנית 24/ 03/ 130/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת ראשונים - ערד
מספר: 24/ 03/ 130/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התחדשות עירונית ושימור בשכונת הראשונים בערד, כמפורט להלן:
א. שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים מיוחד ( מגרשים מס' 101א', 101ב',
102 - 104, 107- 112) הכוללים 506 יחידות דיור.
ב. התווית דרכים חדשות בשכונה ומתן הוראות לסלילתן.
ג. שימור העצים במגרש 901, שטח לבנייני ציבור.
ד. שימור המרקם הקיים והסדרת הבינוי בשטח לבנייני ציבור ( מגרשים מס' 901 - 905) ובשטח למסחר ( מגרש מס' 301).
ה. הקמת והסדרת איזור מסחרי ( מגרש מס' 300- 301).
ו. הקמת מתקנים הנדסיים ( מגרשים מס' 30, 20, 10).
ז. הרחבת אזור הספורט, מגרש מס' 700 והקמת אזור ספורט, מגרש מס' 701 המיועד להשלמה לאיצטדיון הגובל עימו.
ח. קביעת שטחי הבניה המירביים באזור מגורים מיוחד ל 105,547 מ"ר מהם 54,130 מ"ר שטחים עיקריים.
ט. קביעת שטחי הבניה המירביים באזור למסחר ל 1017 מ"ר מהם 629 מ"ר שטחים עיקריים.
י. קביעת שטחי הבניה המירביים באזור לבנייני ציבור ל- 5299 מ"ר מהם 4397 מ"ר שטחים עיקריים.
יא. קביעת התכליות והשימושים.
יב. קביעת קווי בניין.
יג. קביעת התנאים למתן היתר בניה.
יד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערדערדערד

תיאור המיקום:
שכונת ראשונים
שטח בין קואורדינטות: אורך: 220300 - 220800
רוחב: 574150 - 573750

גושים וחלקות:

גוש 38201 חלק מחלקה 74, 70
גוש 38213 חלק מחלקה 91
גוש 38223 חלק מחלקה 26
גוש איבדינאת תיאה ספר 521, דף 32

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית24/ 02/ 101/ 1חלוקה לאזורים וקביעת תכליותשינוי
תוכנית24/ 03/ 130/ 1שכ' הראשונים בניני ציבורשינוי
תוכנית24/ מק/ 2003שינוי בקביעת קווי בנין.שינוי
תוכנית24/ מק/ 2011שינוי בקביעת קווי בניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/08/2006תאריך פרסום: 09/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5563. עמוד: 4568. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים21/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/07/2006
החלטה בדיון באישור תכנית12/06/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות03/04/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/01/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2006תאריך פרסום: 05/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5478. עמוד: 1149. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים01/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2005. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/12/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/10/2005
החלטה בדיון בהפקדה11/10/2004
קבלת תכנית03/03/2003