שכונת רמב"ם - מגרשים 23, 19, 16 - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 213/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת רמב"ם - מגרשים 23, 19, 16 - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 213/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת שדטחי הבניה המרביים כמפורט להלן:
מגרש 19 - שטחים למטרות עקריות 10.050 מ''ר,
שטחים למטרות שירות 4,900 מ''ר
(מתוכם 3,600 מ''ר מעל הכניסה הקובעת).
מגרש 23 - שטחים למטרות עיקריות 13.750 מ''ר,
שטחים למטרות שירות 7,000 מ''ר
(מתוכם 4,200 מ''ר מעל הכניסה הקובעת).
מגרש 16 - שטחים למטרות עיקריות 13,750 מ''ר,
שטחים למטרות שירות 7,000 מ''ר
(מתוכם 4,200 מ''ר מעל הכניסה הקובעת).
ב. קביעת קוי בניין מירביים לבינוי המוצע במגרש מס' 19 - 2.0 מ'.
ג. קביעת מספר הקומות המרבי כמפורט להלן:
במגרש מס' 19 - 15 קומות + מרתף,
במגרש מס' 23 - 18 קומות + מרתף
במגרש מס' 16 - 18 קומות + מרתף.
ד. קביעת מספר יחידות דיור כמפורט להלן:
מגרש מס' 19 - 98 יח''ד
מגרש מס' 23 - 122 יח''ד
מגרש מס' 16 - 122 יח''ד.
ה. קביעת זכות מעבר לציבור במגרש מס' 23,
לצורך גישה מוטורית לאתר לאומי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבערמב"ם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38035חלק61, 69, 85-86
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 208שכונת רמב"ם - באר שבעשינוי
תוכנית5/ מק/ 2255שכונת רמב"ם - מגרשים מס' 23, 19, 16 - באר שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/10/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/05/2006
קבלת תכנית23/03/2006