שכונת רמב''ם - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 82

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת רמב''ם - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 82
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקת קרקעות למגרשים או לאתרי בניה, צורתם ואורך חזיתם.
ב. יעוד קרקעות לדרכים, שטחים פתוחים, שטוחים ציבוריים,
שטחי מגורים, חניה ומסחר.
ג. הריסתם של בניינים שאינם ראויים לדיון מטעמי באירות.
ד. שיקומם של בניינים בשטחים מאוכלסים ביתר או בנויים בצפיפות יתר
וקביעת תנאים מיוחדים להיתרי בניה בשטחים אלה.
ה. הנחיית מיקומם של בניינים, נפחם, גבהם וצורתם החיצונית.
ו. שינויים ביעודי קרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39556חלק
39557חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/01/1986תאריך פרסום: 30/01/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3297. עמוד: 1302. שנה עברית: התשמו .
פרסום לאישור בעיתונים12/01/1986תאריך פרסום בעיתון: 12/01/1986. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/1986. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/1986.
החלטה בדיון באישור תכנית15/07/1985
פרסום להפקדה ברשומות26/04/1985תאריך פרסום: 26/04/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3190. עמוד: 2110. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה בעיתונים21/04/1985תאריך פרסום בעיתון: 21/04/1985. תאריך פרסום בעיתון: 21/04/1985. תאריך פרסום בעיתון: 21/04/1985.
החלטה בדיון בהפקדה22/10/1984
קבלת תכנית13/09/1984