שכונת רמות ד' - באר שבע

תוכנית 5/ מק/ 2093

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת רמות ד' - באר שבע
מספר: 5/ מק/ 2093
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הפיכת מגרשים המיועדים לבניינים חד משפחתיים עם
קיר משותף למגרשים לבניינים חד משפחתיים בודדים
ע"י איחוד וחלוקת מגרשים לפי סעיף 62 א (א) (1)
לחוק התכנון הבניה.
ב. הגדלת תכסית מירבים בתכנית 5/ במ/ 185 ללא שינוי
בסה"כ השטח המותר לבניה, על פי סעיף 62 א (א) (9)
לחוק התכנון והבניה.
ג. שינוי בהנחיות קוי בנין על פי סעיף 62 א (א) (4)
לחוק התכנון והבניה.
ד. שינוי הוראות בדבר בינוי ועצוב כולל הנחיות לחניות מקורות
הנחיות לפרגולות לפי סעיף 62 א (א) (5) לחוק התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבערמות באר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38063חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 185רמות ד' - באר שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/02/2002תאריך פרסום: 07/02/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5052. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים11/12/2001
פרסום להפקדה ברשומות22/07/2001תאריך פרסום: 22/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5005. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים27/02/2001