שכונת רמות רבתי פלח מערבי חלק צפוני - באר שבע

תוכנית 5/ מק/ 2238

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת רמות רבתי פלח מערבי חלק צפוני - באר שבע
מספר: 5/ מק/ 2238
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים כולל העברת
שטחי שירות שאינם למטרות חניה, מתחת לפני הקרקע
למעל הקרקע והעברת שטחים עיקריים ושרות ממגרש למגרש,
לפי סעיף 62 א (א) (6) לחוק התכנון והבניה מבלי לשנות
סה"כ השטח המותר בתכנית.
ב. שינוי קוי בנין בתחום מגרשים 61, 60, 59 למרפסות זיזיות
לפי סעיף 62 א (א) (6) לחוק התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבערמות באר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38372חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 199/ 1רובע רמות רבתי - מתחם 1 (חלק צפוני)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/12/2003
פרסום לאישור ברשומות24/09/2003תאריך פרסום: 24/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5227. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים19/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות30/04/2003תאריך פרסום: 30/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5175. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים31/10/2002
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר14/10/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200104718/09/2002