שכונת רמת אשכול רח' הרי"ף

תוכנית 4/ 03/ 143/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת רמת אשכול רח' הרי"ף
מספר: 4/ 03/ 143/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים צמודי
קרקע ע"י שינויים ביעודי קרקע, בזכויות ומגבלות
בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשקלוןאשקלוןאשקלון

תיאור המיקום:
ישוב: אשקלון
מיתחם רחוב הרי"ף - רמת אשכול

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1218חלק79-80
1219חלק92, 109-110, 116, 120
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות28/09/2006תאריך פרסום: 28/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5585. עמוד: 189. שנה עברית: התשסז .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט12/09/2006
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/2006
פרסום להפקדה בעיתונים26/06/1998תאריך פרסום בעיתון: 26/06/1998.
פרסום להפקדה ברשומות01/06/1998תאריך פרסום: 01/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4649. עמוד: 3847. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/04/1998
החלטה בדיון בהפקדה14/07/1997
קבלת תכנית21/11/1995
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600811/09/2006