שכונת רמת בגין אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 107

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת רמת בגין אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 107
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנוןנית להקמת שכונת מגורים
של צמודי קרקע בת 107 מגרשים.
כל זראת על ידי:
1. חלוקה מחדש של חלקות ליצירת מגרשי בניה חדשים.
2. שינוי יעוד מגורים, שרותי תיירות, שטח למתקנים הנ'דסיים,
שטח ציבורי פתוח, שטח למבנים הנדסיים, שטח פרקטי פתוח,
שטח ציבורי פתוח, שבילים ציבוריים, טיילת, שטח נוף פתוח,
דרכים ורצועה לאצירת והובלת נגר עילי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40045חלק41
40070חלק
40073חלק
40087חלק
40088חלק21
40090חלק2, 6, 17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ במ/ 18מערב 6 -אילתשינוי
תוכנית2/ 03/ 208תכנית מפורטת קרית הספורט - אילתשינוי
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
תוכנית2/ 02/ 101/ 13שיפולי הר שחמון-תיירות ומתקניםשינוי
תוכנית2/ 03/ 145שכונה מערב 2שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/08/2009
החלטה בדיון בהפקדה27/10/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/03/2006
קבלת תכנית06/11/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000612/07/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200801027/10/2008