שכונת שפירא - אופקים

תוכנית 23/ מק/ 2021

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת שפירא - אופקים
מספר: 23/ מק/ 2021
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות ובהנחיות הבניה הקיימות:
א. שימוש בתגמורים שונים בחזיתות כמו: ציפוי אבן, גוון טיח שונה וכו'.
ב. שימוש בכיסוי רעפים בסוגים ובגוונים שונים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39634חלק
39635חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ במ/ 60/ 3שינוי בהנחיות בניה באיזור מגורים א'. שכונת שפירא -אופקים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה23/09/2004
פרסום לאישור בעיתונים28/07/2004
פרסום לאישור ברשומות22/07/2004תאריך פרסום: 22/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5316. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/11/2003
פרסום להפקדה ברשומות07/01/2003תאריך פרסום: 07/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5145. שנה עברית: התשסג .