שכ' אילות רח' 8

תוכנית 2/ 03/ 135/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכ' אילות רח' 8
מספר: 2/ 03/ 135/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת חלקה מס' 8 בגוש 40003 לשלושה חלקות שיכונים ציבוריים שטח למגורים ומסחר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שכונה אילות רח' 8.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40003חלק8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/03/1975תאריך פרסום: 02/03/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2093. שנה עברית: התשלה .