שכ' שועפט, שינוי יעוד ממגורים א' לב', קביעת בינוי וקוי בניין, הגדלת יח"ד

תוכנית 11430

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכ' שועפט, שינוי יעוד ממגורים א' לב', קביעת בינוי וקוי בניין, הגדלת יח"ד
מספר: 11430
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.מהות התכנית א. שינוי יעוד אזור מגורים 1 מיוחד לאזור מגורים מיוחד .
2. קביעת הבינויים הבאים בבנין (א).
א. - הפיכת שטחי שירות בקומת הקרקע לשטחים עיקריים ותוספת בניה בקומת הקרקע לשם יצירת שתי יח"ד חדשות.
ב. תוספת שתי קומות מעל קומה ב' בהתאם לנספח הבינוי לשם יצירת 4 יח"ד חדשות והכל בהתאם לנספח הבינוי.
3. קביעת הבינויים בבנין (ב )
א. הפיכת שטחי שירות בקומת הקרקע לשטחים עיקריים ותוספת בניה בקומת הקרקע לשם יצירת יח"ד חדשה.
ב. תוספת שתי קומות מעל קומה ב' בהתאם לנספח הבינוי לשם תוספת שתי יח"ד חדשות והכל בהתאם לנספח הבינוי.
4. קביעת הבינויים הבאים בבנין ג.
א. תוספת שלוש קומות מעל קומה א' בהתאם לנספח בינוי לשם תוספת שלוש יח"ד חדשות והכל בהתאם לנספח הבינוי.
5. קביעת שטחי בניה מירבי בהיקף של 2780 מ"ר מהם 2484 שטחים עיקריים ו- 296 שטחי שירות.
6. שינוי קוי הבנין וקביעת קווי בנין חדשים.
7. הגדלת מספר יח"ד המירבי ל- 20 .
8. הגדלת מספר קומות מירבי משלוש קומות לחמש קומות.
9. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
10 . קביעת תנאים למתן היתר בניה .
11. קביעת הוראות בגין בנינים , גדרות להריסה.
12. קביעת הוראות בגין עצים לעקירה/ לשימור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםחאפז איבראהים

תיאור המיקום:
שכונת שועפט,
מזרח מדרך ראמללה.
קרקע בהליכי הסדר ( לוח תביעות).
קואורדינטות על פי רשת ישראל החדשה:
אורך בין 220/080 - 222/120
רוחב בין 635/705 - 635/770
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30549חלק95
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבמ/ 3456/ אשכונת שועפט - קביעת יעודי הקרקע וקביעת הוראות הבניה בהם.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים29/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות04/09/2006תאריך פרסום: 04/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5573. עמוד: 4869. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/08/2006
החלטה בדיון באישור תכנית27/07/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2006
פרסום להפקדה ברשומות30/04/2006תאריך פרסום: 30/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5523. עמוד: 3043. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים07/04/2006תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/03/2006
החלטה בדיון בהפקדה27/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/07/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף14/04/2005
קבלת תכנית10/11/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200601227/07/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים61430/04/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200501727/11/2005