שלומית

תוכנית 7/ 03/ 482

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שלומית
מספר: 7/ 03/ 482
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד השטח מקרקע חקלאיתלאזור מגורים א', שטח לבנייני ציבור, אזור משולב למסחר ותעסוקה, שטח לנופש וספורט, שטח ציבורי פתוח ודרכים להקמת ישוב קהילתי - שלומית.
ב. יצירת מסגרת תכנונית להקמת ישוב קהילתי הכולל 500 יחידות דיור
וקביעת יעודי הקרקע למגורים, שטחים לבנייני ציבור,
אזור מסחר ותעסוקה, שטחים פתוחים ציבוריים, אזור לנופש וספורט,
דרך גישה לישוב ודרכים פנימיות ואזור לתכנון בעתיד שיעודו ייקבע
בתכנית מפורטת בסמכות הועדה המחוזית.
ג. הקצאת מגרשים ליעודי הקרקע השונים וקביעת הוראות ומגבלות בניה
לרבות זכויות בניה והנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ד. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים להקמת ישוב קהילתי הכולל 500 יחידות דיור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול

תיאור המיקום:
מקום: המועצה האזורית אשכול, מדרום ליישובים בפתחת שלום.

התכנית תואמת תכנית מתאר לישובי חולות חלוצה מס' 7/ 02/ 480.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100301חלק1
100302חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 480ישובי חולות חלוצה במועצה אזורית אשכולכפיפות
תוכנית7/ 02/ 255ישוב פתחת שלוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/06/2006תאריך פרסום: 19/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5542. עמוד: 3835. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים26/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט21/05/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/05/2006
החלטה בדיון באישור תכנית06/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות29/09/2005תאריך פרסום: 29/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5442. עמוד: 4361. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/09/2005
פרסום להפקדה בעיתונים19/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/08/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/08/2005
החלטה בדיון בוולק"ח04/04/2005
החלטה בדיון בהפקדה31/01/2005
קבלת תכנית30/01/2005