שמורת טבע , נחל חלזון

תוכנית ג/ 13559

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע , נחל חלזון
מספר: ג/ 13559
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שמירה והגנה על החי, הצומח, והדורמם במצבם הטבעי.
2. ייעוד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח - 1998, ולפי החוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965.
3. שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח שמורת טבע .
4. שינוי יעוד קרקע משטח שמורת נוף לשטח לשמורת טבע.
5. שינוי יעוד קרקע משטח ציבורי פתוח לשטח שמורת טבע.
6. שינוי ייעוד קרקע מיער נטא אדם קיים ( לפי תמ"א/ 22) לשטח שמורת טבע.
7. שינוי יעוד קרקע מיער טבעי ( לפי תמ"א/ 22) לשטח שמורת טבע.
8. שינוי יעוד קרקע מיער טבעי לטיפוח ( לפי תמ"א/ 22) לשטח שמורת טבע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
צפוןכרמיאלכרמיאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16247חלק17
18988חלק123118-119, 121-122, 124-125
18989חלק1, 4-6
18990חלק4-56
18991חלק41-4396, 101
18993חלק2-41, 10-13
18994חלק4-103
18995חלק3-51
19043חלק15, 97
19242חלק1, 62, 4
19244חלק202, 18
19245כל הגוש
19246חלק1-9, 11-1510
19247חלק1, 7-8, 11-12, 14, 16
19248כל הגוש
19249חלק3, 5
19761חלק1
19763חלק2, 4-51, 3
19764חלק1-3, 5-6, 8
29762כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4950מתאר כרמיאלשינוי
תוכניתג/ במ/ 123שכונת גבעת המכוש שלב ב', כרמיאל .שינוי
תוכניתג/ 4773גבעת מכוששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף18/11/2002
קבלת תכנית18/11/2002