שמורת טבע בריכת דיר חנא

תוכנית ג/ 13886

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע בריכת דיר חנא
מספר: ג/ 13886
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לשנות יעוד משטח שייעודו חקלאי לשטח שיעודו שמורת טבע.
2. לייעד את השטח לשמורת טבע לפי " חוק גנים לואמיים, שמורת טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה , התשנ"ח - 1998", ולפי חוק התכנון והבניה התשנ"ה - 1965.
3. לשמור על החי , הצומח והדומם במצבם הטבעי.


עיקרי הוראות התכנית:-
לשנות יעוד לשמורת טבע על מנת לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא

תיאור המיקום:
מצפון לישוב דיר חנא
נ.צ.מ 234250/752800

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19402חלק40, 121
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2006תאריך פרסום: 04/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5573. עמוד: 4878. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים01/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/08/2006
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט08/08/2006
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/2006
פרסום תכנית לדחייה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1906.
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים29/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: כל אל ערב.
פרסום להפקדה בעיתונים27/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: כל אל ערב.
פרסום להפקדה ברשומות25/01/2006תאריך פרסום: 25/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5485. עמוד: 1395. שנה עברית: התשסו .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט25/12/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו23/11/2005
החלטה בדיון בהפקדה23/11/2005
קבלת תכנית23/11/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2005
החלטה בדיון בוולק"ח21/03/2005
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/01/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/01/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/06/2003