שמורת טבע בריכת רוברטס

תוכנית 8/ 03/ 167

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע בריכת רוברטס
מספר: 8/ 03/ 167
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ליעד השטח לשמורות טבע לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ''ח-1998 ולפי חוק התכנון והבניה תשכ''ה-1965.
2. לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.
3. הקצאת מים להבטחת משך קיום רטוב בעונת הגשמים.
4. ניטור איכות מים ומרכיבים ביוטיים (בע''ח וצומח).
5. שיקום צמחי אקולוגי.
6. שיקום מאגר הביוב הישן לבית גידול לח רב שנתי.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד השטח לשמורת טבע שמירה על שטח הבריכה והחי שבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
161חלק7, 13-15, 22-241-6, 8, 10-12, 16-17, 21, 25, 52
162חלק42-45, 47, 8939-41, 46, 48, 91, 123-125
2009חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתמא/ 39תכנית מתאר ארצית חלקית למרחב ניצנים וצפון אשקלוןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה20/08/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/05/2011
קבלת תכנית11/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200920/08/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200716/07/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100825/07/2011