שמורת טבע גבעות צפית

תוכנית 6/ 02/ 251/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שמורת טבע גבעות צפית
מספר: 6/ 02/ 251/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ליעד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנמחיה התשכנ''ח-1998 ולפי חוק התכנון והבניה תשכ''ה-1965.
2. לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.
3. שינוי יעוד משטח חקלאי לשמורת טבע.
4. לשמור על נוף טיפוסי.
5. לשמור על אוכלוסיית צבי ישראלי.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד השטח לשמורת טבע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1621חלק11-13, 18-19, 225, 9-10, 16-17, 20-21, 23, 26, 28
1623חלק3-7, 9-271-2, 8
1624חלק1-3, 11-164-10, 17-18
1625חלק153, 7, 9-14, 16-21, 23-27, 29
1627חלק2, 8, 11, 14, 16
1628חלק2-25, 27-311, 26
1629חלק3-4, 8-11, 13, 15-23, 25-26, 31-371-2, 6-7, 12, 24, 28-29
1630חלק1
3005חלק24
32072חלק14-15
34004חלק15, 22
34005חלק21, 3, 8-15, 17-23, 26-29, 31-32
34006חלק12, 36
34010חלק86-7
34065חלק1-5
34072חלק5, 7
34361חלק1-2, 5, 10, 12-14, 19-20, 27-29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 251תכנית מיתאר למועצה האזורית יואבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה17/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/11/2010
קבלת תכנית16/08/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע14102/06/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100117/01/2011