שמורת טבע ויערות - מתחם בארי - שמעונים

תוכנית 7/ 02/ 483

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע ויערות - מתחם בארי - שמעונים
מספר: 7/ 02/ 483
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שמירת אופיו הכפרי והנופי של המרחב.
2. דיוק גבולות היער בהתאם להוראות תמ"א 22 והוספת שטחי יער.
3. קביעת שמורות טבע קיימות בהתאם לתמ"מ 14/4, והגדלת שמורת טבע קיימת.
4. שמירה על שטחי החקלאות הקיימים במתחם וקביעת מגבלות בניה למבנים חקלאיים.
5. שימור אתרים ומבנים בעלי חשיבות היסטורית ותרבותית בהתאם לנספח השימור ורשימת אתרים ובהתאם לתיק תיעוד מקדים הנלווה לה, המהווה חלק ממסמכי התכנית.
6. שמירה על משטר זרימת הנחלים ושמירה על הנחלים כעורקי ניקוז.
7. שינויים ביעודי קרקע.
8. קביעת מסגרת תכנונית אשר מתוכה יהיה ניתן להכריז על שמורת טבע, עפ"י חוק הגנים הלאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח 1988.
9. מתן הנחיות לפיתוח אתרי תיירות.
10. הסדרה ופיתוח של דרכים נופיות ודרכי יער חדשות.
11.קביעת הוראות של תכנית מפורטות לשימור ופתוח אתר נחאביר, לרבות שימושים מותרים, זכויות ומגבלות בניה ותנאים למתן היתר בניה.
12. מתן הנחיות לעריכת תכניות מפורטות בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
נספחיםנספחים מופקדים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגב
דרוםשמעוניםאשכול
דרוםשמעוניםשדות נגב

תיאור המיקום:
תכנית שמורות טבע ויערות מתחם בארי נמצאת מדרום לדרך מס' 25 בקטע שבין צומת עלומים ומסוף קרני, ממערב לדרך מס. 232, בקטע שבין צומת עלומים וצומת גמא, ממזרח לגדר המערכת של רצועת עזה, בקטע שבין מסוף קרני ותחום נחל הבשור, ומצפון לתחום נחל הבשור.

תחום שיפוט מועצות אזוריות:
מועצה אזורית שער הנגב.
מועצה אזורית שדות נגב.
מועצה אזורית אשכול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
649חלק
653חלק
654חלק
655חלק
656חלק
815חלק
816חלק
817חלק
818חלק
819חלק
828חלק
829חלק
843חלק
846חלק
847חלק
848חלק
849חלק
850חלק
851חלק
854חלק
855חלק
856חלק
857חלק
858חלק
859חלק
860חלק
861חלק
862חלק
863חלק
864חלק
867חלק
868חלק
869חלק
870חלק
871חלק
872חלק
873חלק
874חלק
875חלק
876חלק
877חלק
878חלק
901חלק
903חלק
906חלק
50901חלק
50904חלק
100251חלק
100284חלק
100315חלק
100316חלק
100317חלק
100318חלק
100321חלק
400039חלק
400040חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 113קיבוץ בארישינוי
תוכנית7/ 03/ 156/ 2קיבוץ עלומיםשינוי
תוכנית7/ 03/ 238/ 1נחל עוז והסביבהשינוי
תוכנית7/ 02/ 303תכנית מתאר שער הנגבשינוי
תוכנית7/ 02/ 328תכנית מתאר עזתהשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורפירוט
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הוגשו התנגדויות01/07/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4204. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר17/05/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית24/04/2012
פרסום להפקדה בעיתונים30/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/03/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/02/2012
החלטה בדיון בהפקדה23/01/2012
קבלת תכנית18/12/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו18/12/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית08/06/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות