שמורת טבע חולות זיקים

תוכנית 6/ 02/ 234/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שמורת טבע חולות זיקים
מספר: 6/ 02/ 234/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לשנות יעוד מקרקע חקלאית, לשמורת טבע.
2. ליעד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע,
אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ב 1992 , ולפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965.
3. לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןזיקים

תיאור המיקום:
מצפון לקיבוץ זיקים
בתחום מועצה אזורית חוף אשקלון ואשקלון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1434חלק16
1437חלק1, 3-5, 7, 40
1439חלק1-6, 8, 19, 21-2218, 26
1440חלק7-8, 10, 19-20, 22-291, 3, 5-6, 9, 11-13, 16-18, 21, 34, 37, 42
1441כל הגוש
1442חלק1-3, 7, 9-21, 30-364-6, 8, 22-23, 27-29
1443חלק3-4, 7-101-2, 5-6, 11
1444חלק3026-29
1445חלק19-295-7, 17-18, 30, 32, 38
2832חלק18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/01/2011תאריך פרסום: 26/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6193. עמוד: 2248. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים10/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2010. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/11/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/10/2010
החלטה בדיון בולחוף28/07/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות30/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות05/03/2009תאריך פרסום: 05/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5925. עמוד: 2691. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים01/03/2009תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2009. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר23/11/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/09/2008
החלטה בדיון בהפקדה14/07/2008
קבלת תכנית06/05/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/04/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית30/03/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע14102/06/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע14017/02/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים119625/11/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201000519/07/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף6126/05/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901130/09/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200901024/08/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901008/06/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים96523/11/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800714/07/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים34825/12/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף3125/07/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף3211/07/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700219/02/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600512/06/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200201602/12/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה מתוקנת על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה