שמורת טבע חולות נחל סכר

תוכנית 20/ 02/ 311

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע חולות נחל סכר
מספר: 20/ 02/ 311
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד את השטח לשמורת טבע.
לשמור על החי הצומח והדומם במצבם הטבעי.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת הנחיות לשימור ערכי הטבע.
2. קביעת הנחיות להכשרת תשתיות קלות לקליטת מטיילים.
3. שינוי יעודי שטחים: שטח חקלאי, יער, כרייה וחציבה - לשמורת טבע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגב

תיאור המיקום:
שמורת טבע חולות נחל סכר
בתחום מועצה אזורית רמת נגב
ממערב לכביש 40, דרומית לרמת חובב
קואורדינטה X 177000
קואורדינטה Y 556000

מספר גוש סוג גוש מספרי חלקות בשלמותן מספרי חלקות בחלקן
100170 מוסדר 1

100172 מוסדר 2,3
100173/1 מוסדר 1
100173/2 מוסדר 1,2
100174 מוסדר 1
100175 לא מוסדר
100175/1 מוסדר 1
100175/2 מוסדר 2 1
100176 לא מוסדר
100176/1 מוסדר 1,2
100176/2 מוסדר 12 - 1
100183/1 מוסדר 2
100328 מוסדר 1
38592 מוסדר 2

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית20/ 02/ 101תכנית מיתאר רמת נגבשינוי
תוכנית19/ 03/ 129הרחבת אזור תעשיה - רמת חובבשינוי
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםאישור ע"פ תמ"מ
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/2011תאריך פרסום: 14/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6250. עמוד: 4808. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים20/05/2011תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/04/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/04/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/03/2011
החלטה בדיון באישור תכנית10/01/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר23/12/2010
פרסום להפקדה ברשומות05/08/2010תאריך פרסום: 05/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6116. עמוד: 4247. שנה עברית: התשע .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית05/07/2010
פרסום להפקדה בעיתונים18/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/06/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/05/2010
החלטה בדיון בהפקדה29/12/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/06/2007
קבלת תכנית20/04/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה