שמורת טבע חולות שונרה נחל לבן וכלך סיני

תוכנית 20/ 03/ 318

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע חולות שונרה נחל לבן וכלך סיני
מספר: 20/ 03/ 318
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשמורת טבע חולות שונרה, נחל לבן וכלך סיני
ע''י שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות
לשמירה על החי הצומח והדומם במצבם הטבעי
ולאפשר ביקורי קהל בשמורה.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת הנחיות לשימור ערכי הטבע.
2. קביעת הנחיות להכשרת השטח למבקרים.
3. שינוי יעודי שטחים: שטח חקלאי, כריה וחציבה - לשמורת טבע.
4. קביעת תנאים לפיתוח השטח ולתשתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39007חלק1-2
39008חלק1-2
39009חלק1-2
39010חלק1
39011חלק2
39015חלק1
39016חלק1-4
39017חלק1-2
39020חלק1-2
39021חלק1
39022חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית20/ 02/ 101תכנית מיתאר רמת נגבשינוי
תוכנית20/ 02/ 101/ 5/ אמסוף ניצנהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה20/12/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/11/2010
קבלת תכנית02/12/2009