שמורת טבע חוף גלים

תוכנית חכ/ 340

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע חוף גלים
מספר: חכ/ 340
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- יעוד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים, שמורת טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 1998, ולפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965.
- לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.
- יעוד שטחים לשצ"פ, לחוף רחצה, לחוף רחצה בשמורת טבע, וחניות לצרכי
המבקרים והמטיילים.
- קביעת הוראות לפיתוח ולשימור, למעבר לסירות, ולהסדיר אנדרטה קיימת.
- לפרט את תכנית ג/ 555, את תמ"א 13, את תמ"א 35 ואת תמ"מ 6 (המופקדת).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמל

תיאור המיקום:
רצועת החוף שמצפון לעתלית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10527חלק111-2, 4, 9-10, 12-13
10528חלק3
10696חלק18-10, 13, 16
10697חלק12, 9, 13-14, 36
10704חלק123, 5, 8, 10, 15, 25-26, 48, 50, 56, 58, 66, 68, 74, 76
10718חלק15, 32-34, 42-441, 7, 17, 20-21, 24-25, 30-31
10719חלק1, 8, 17-182, 7, 9-10, 16, 19-21, 24-25, 29-30
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/08/2010תאריך פרסום: 29/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6131. עמוד: 4578. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים16/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/07/2010
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה23/03/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/03/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות02/09/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית10/06/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/04/2008
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית10/04/2008
פרסום להפקדה ברשומות09/04/2008תאריך פרסום: 09/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5793. עמוד: 2738. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים21/03/2008תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/03/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/02/2008
החלטה בדיון בוולק"ח16/04/2007
החלטה בדיון בולחוף31/01/2007
החלטה בדיון בהפקדה03/09/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/07/2001
קבלת תכנית19/04/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע14102/06/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע14017/02/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע13918/11/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים113223/03/2010
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200801502/09/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים36410/06/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים88930/04/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים51516/04/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף2531/01/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח25118/12/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף2513/12/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200601620/09/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200500409/03/2005
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200301303/09/2003
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200300925/06/2003
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200200102/01/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה