שמורת טבע נחלים גדולים - הרחבה

תוכנית 12/ 03/ 126/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע נחלים גדולים - הרחבה
מספר: 12/ 03/ 126/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ליעד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים,
שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח - 1998,
ולפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965.
2. לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.
3. שינוי יעוד מקרקע חקלאית על פי תממ/4- 14 ליעוד שטח לשמורת טבע.
4. שינוי יעוד משטח פתוח על פי תממ/4- 14 ליעוד שטח לשמורת טבע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםפרסום נוסח אישור ברשומות
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
נספחיםדברי הסבר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות

תיאור המיקום:
מועצה אזורית חבל אילות
מיקום: באזור בקעת צניפים, נחל צניפים ובצמוד לתכנית מס' 126/03/12, שמורת טבע מוכרזת נחלים גדולים.
נצ"מ 183/444.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39098חלק1
39099חלק1-2
39100חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/12/2005תאריך פרסום: 29/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5475. עמוד: 1072. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים02/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט17/11/2005
החלטה בדיון באישור תכנית10/10/2005
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 4014. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/07/2005
פרסום להפקדה בעיתונים18/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/07/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/06/2005
החלטה בדיון בוולק"ח07/02/2005
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2004
קבלת תכנית17/03/2002