שמורת טבע נחלים קצב וחיון הרחבה לשמורת טבע נחלים גדולים - חבל אילות

תוכנית 12/ 03/ 126/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע נחלים קצב וחיון הרחבה לשמורת טבע נחלים גדולים - חבל אילות
מספר: 12/ 03/ 126/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ליעד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח 1998, ולפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965.
2. לשנות ייעוד, יער טבעי לשימור ע"פ תמ"א 22 לשמורת טבע.
3. לשנות ייעוד, אזור כרייה וחציבה, יער בשטחי כרייה וחציבה וקרקע חקלאית בתממ 4/ 14 לשמורת טבע.
4. לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות

תיאור המיקום:
בין כביש 90 לשמורת טבע מוכרזת נחלים גדולים, באזור הנחלים חיון וקצב.
בתחום מועצה אזורית חבל אילות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39094חלק1-2
39095חלק1-2
39101חלק1-2, 4-6
39102חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/11/2008תאריך פרסום: 18/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5866. עמוד: 388. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים03/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט28/09/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/09/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/08/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות14/01/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/08/2007
פרסום להפקדה ברשומות20/08/2007תאריך פרסום: 20/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5705. עמוד: 4020. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים27/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית26/07/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/07/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/07/2007
החלטה בדיון בוולק"ח04/06/2007
החלטה בדיון בהפקדה14/08/2006
קבלת תכנית09/12/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה