שמורת טבע עשוש (הרחבה) - ערבה תיכונה

תוכנית 30/ 02/ 302

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שמורת טבע עשוש (הרחבה) - ערבה תיכונה
מספר: 30/ 02/ 302
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ליעד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע
התשנ"ח - 1998 ולפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965.
2. לשמור על ההחי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.
3. גריעת שטח בהיקף של כ- 4,842 דונם משמורת טבע מוכרזת
ויעודו לשטח חקלאי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39081חלק1
39082חלק1-2
39083חלק1
39084חלק1
39092חלק1-4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/11/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית17/11/2009
קבלת תכנית27/10/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו27/10/2009