שמורת טבע שמיר - נחל רום, הרחבה

תוכנית ג/ 13163

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע שמיר - נחל רום, הרחבה
מספר: ג/ 13163
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
2.1.1 לייעד את השטח לשמורת טבע לפי חוק "גנים לאומיים ושמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח 1998, ולפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965.
2.1.2. לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.
2.1.3 גריעת שטח בהיקף של כ- 59 דונם משמורת טבע מוכרזת כהתאמה למצב הקיים בשטח ועל מנת לאפשר את הרחבת קיבוץ שמיר.
2.1.4 קביעת התכליות והשימושים המותרים בשטחי השמורה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולן
צפוןהגליל העליוןהגליל העליון

תיאור המיקום:
צפונית לקיבוץ שמיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13344חלק16
13345חלק5
13346חלק13
13347חלק37, 9, 11, 13-14
13413חלק10
13414חלק6-8, 10-11
13419חלק2-3, 9
202000חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4527חלוקת מגרשים מחדש, קבוץ שמירשינוי
תוכניתג/ 4544קבוץ שמירשינוי
תוכניתג/ 4553חלוקת מגשרים מחדששינוי
תוכניתג/ 777שמורת טבע נחל רחוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/10/2008תאריך פרסום: 12/10/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5857. עמוד: 87. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים21/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2008. עיתון: הצופה.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/08/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/07/2008
החלטה בדיון באישור תכנית18/06/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית13/03/2007
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2005תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. עמוד: 4218. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/08/2005
פרסום להפקדה בעיתונים12/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/07/2005
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2004
קבלת תכנית29/04/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה