שמורת טבע שפך נחל רחף

תוכנית 10/ 03/ 125/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע שפך נחל רחף
מספר: 10/ 03/ 125/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית המאפשרת נטיעת מטע דקלים
בשטח שמורת הטבע,
המאושרת לפי תכנית מתאר מקומית מס' 100/02/10.

עיקרי ההוראות:
תכנית תקנונית המתירה נטיעת מטע דקלים בתחום יעוד שמורת טבע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100141חלק10, 12-13
100142חלק43, 5-6
100143חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית10/ 02/ 100תכנית מתאר תמרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה31/03/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/05/2007
קבלת תכנית20/05/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900530/03/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700504/06/2007