שמורת טבע (צפנית מטבעון)

תוכנית ג/ 448

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שמורת טבע (צפנית מטבעון)
מספר: ג/ 448
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת שמורת טבע (לפי סעיף 12 (ז) לפקודת בנין
ערים, 1936.
ב. שמירת מקומות בעלי ערך אסתטי ובעלי צמחיה
אופיינית לפי סעיף 14 (ז) לפקודת בנין ערים,
1936.
ג. נטיעתם ושמירתם של עצים לפי סעיף 14 (י) לפקודת
בנין ערים, 1936 (כמתוקן ב- 1936).
ד. הבטחת האופי המיוחד של השמוש בקרקע בגבולות
התכנית ע"י הענקת סמכויות מיוחדות לועדה המחוזית
לבנין ערים לצרכי בצוע תקנות התכנית לפי סעיף
14 (יב) לפקודת בנין ערים, 1936.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
קבצים דיגיטלייםתשריט ממ"ג - shp
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהקרית טבעוןקרית טבעוןקרית טבעון

תיאור המיקום:
ישוב: קרית טבעון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10466חלק1, 5
10470חלק1-45-6
10472חלק1, 32
10475חלק3-111-2
10476חלק2-3, 81
10477חלק1-23, 6
10482חלק2
10485חלק32
10487חלק2-5
11144חלק7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/07/1962תאריך פרסום: 19/07/1962. מס' ילקוט פרסומים: 945. עמוד: 1738. שנה עברית: התשכב .
פרסום להפקדה ברשומות15/02/1962תאריך פרסום: 15/02/1962. מס' ילקוט פרסומים: 910. עמוד: 891. שנה עברית: התשכב .
קבלת תכנית10/01/1962
החלטה בדיון באישור תכנית23/05/1961
החלטה בדיון בהפקדה26/01/1960
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע14017/02/2011