שמורת טבע - רוחמה

תוכנית 7/ 03/ 153/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע - רוחמה
מספר: 7/ 03/ 153/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע
404 תשכ''ג ולפי חוק תכנון ובניה התשכ''ה.
ב. לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגברוחמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5חלק1, 15, 33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/01/1980תאריך פרסום: 17/01/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2596. עמוד: 797. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים08/01/1980תאריך פרסום בעיתון: 08/01/1980. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/1980. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/1980.
החלטה בדיון באישור תכנית24/09/1979
פרסום להפקדה ברשומות29/03/1979תאריך פרסום: 29/03/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2524. עמוד: 1246. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה בעיתונים18/03/1979תאריך פרסום בעיתון: 18/03/1979. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/1979. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/1979.
החלטה בדיון בהפקדה25/12/1978
קבלת תכנית12/12/1978