שמוש חורג חצר חניה למשאיות.

בקשה ועדה מקומית מש/ ש/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שמוש חורג חצר חניה למשאיות.
מספר: מש/ ש/ 10
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשמוש חורג באדמה חקלאית. חצר חניה למשאיות/ סככת שירות ומשרדים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמרזמר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8642חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/08/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף17/11/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200601726/09/2006