שמוש חורג למטמנת פסולת אינרטית.

בקשה ועדה מקומית בר/ ש/ 430

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שמוש חורג למטמנת פסולת אינרטית.
מספר: בר/ ש/ 430
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג בקרקע חקלאית - למטמנת פסולת אינרטית כולל שיקום השטח וגדרות לתקופה של שנה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3262חלק53
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה במועצה הארצית03/06/2003
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ06/01/2003