שמוש חורג למטרת איחסון ציוד משרדי.

בקשה ועדה מקומית גז/ ש/ 782

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שמוש חורג למטרת איחסון ציוד משרדי.
מספר: גז/ ש/ 782
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מחסן למטרת אחסון ושמוש חורג לציוד משרדי + משלוחי בטון.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודחמד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6819חלק66
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/08/2003