שמושי פל"ח בתחום המגורים בנחלות - בלפוריה

תוכנית ג/ 19544

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמושי פל"ח בתחום המגורים בנחלות - בלפוריה
מספר: ג/ 19544
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת שימושי פל"ח בתחום המגורים בראש הנחלה

עיקרי ההוראות:
הסדרת והתרה של שמושים נוספים שלא למטרות חקלאיות בתחום אזור המגורים לצרכי תעסוקה.
קביעת זכויות בניה ותכליות תוך ניצול מושכל של תשתיות קיימות במושב ומניעת עומס יתר.
קביעת הוראות בינוי ופיתוח תוך שמירה על שטחים פתוחים ואופי החקלאי- כפרי של המושב.
שמירת האיזון החברתי במושב בהתייחס להתפתחויות סוציו - כלכליות צפוית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלבלפוריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16714חלק1, 6, 11, 16-17, 2122-23
16715חלק1, 4-5, 8-9, 12-13, 16-18, 21-22, 2624
16716חלק1-21, 23-3822
16717חלק4-6, 8-17, 23-24, 33-353, 28
16718חלק21-273-4, 28
16719חלק1-5, 8-10, 21-23, 25, 306-7, 14
16720חלק8-28
16755חלק9-19, 21-2520
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1631מושב בלפוריהשינוי
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/12/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/08/2011
קבלת תכנית03/05/2011