שנוי בזכויות בנייה, משהד

תוכנית גנ/ 18993

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי בזכויות בנייה, משהד
מספר: גנ/ 18993
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בשימושים ובהוראות וזכויות בניה

עיקרי ההוראות:
ביטול השימוש למלאכה מועדונים, ובתי קפה
הגדלת אחוזי בניה
התרת שימושים למגורים מסחר שכונתי משרדים לבעלי מקצועות חופשיים ומרפאות
מתן זכות מעבר דרך השצ"פ

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17469חלק68
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 716. שנה עברית: התשעג .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט15/10/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/09/2012
החלטה בדיון באישור תכנית13/06/2012
פרסום להפקדה בעיתונים08/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר07/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2011תאריך פרסום: 26/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6255. עמוד: 5110. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/05/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/04/2011
החלטה בדיון בהפקדה13/10/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/08/2010
קבלת תכנית05/07/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה