שנוי הוראות וזכויות בניה במגרש 81, מזרעה

תוכנית ג/ 18938

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי הוראות וזכויות בניה במגרש 81, מזרעה
מספר: ג/ 18938
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות וזכויות בניה לצורך מתן ליגיטימציה לבנין מגורים קיים

עיקרי ההוראות:
הגדלת אחוזי בניה מותרים
הקטנת מגרש מינימלי ל - 332.00 מ"ר
שינוי בקווי בנין
שינוי במספר יח"ד מותר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18138חלק36, 45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2315תכנון השטח במטרה לקבוע חלוקה למגרשים, מזרעהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף08/08/2010
קבלת תכנית08/06/2010