שנוי יעוד חלק מחלקה -דיר חנא

תוכנית ג/ 1104

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד חלק מחלקה -דיר חנא
מספר: ג/ 1104
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד חלק מחלקה 85 בגוש 19418, מאזור חקלאי למגורים רגיל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא

תיאור המיקום:
ישוב: דיר חנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19418חלק85
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/06/1971תאריך פרסום: 04/06/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1725. עמוד: 1869. שנה עברית: התשלא .
החלטה בדיון באישור תכנית22/02/1971
פרסום להפקדה ברשומות08/10/1970תאריך פרסום: 08/10/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1664. עמוד: 14. שנה עברית: התשלא .
החלטה בדיון בהפקדה26/01/1970
קבלת תכנית15/04/1969