שנוי יעוד חלק ממגרש מגורים לבעל מקצוע למגורים באיזור חקלאי מיוחד.

תוכנית עח/ 23/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד חלק ממגרש מגורים לבעל מקצוע למגורים באיזור חקלאי מיוחד.
מספר: עח/ 23/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד חלק ממגרש מגורים לבעל מקצוע למגורים
באיזור חקלאי מיוחד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפראחיטוב

תיאור המיקום:
ישוב: אחיטוב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7907כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/04/1982תאריך פרסום: 01/04/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2799. שנה עברית: התשמב .
קבלת תכנית24/10/1980