שנוי יעוד לאירוח כפרי, מושב דלתון

תוכנית ג/ 17702

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד לאירוח כפרי, מושב דלתון
מספר: ג/ 17702
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח לקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות בנחלות מס' 105, 106, 107, 108 ו - 119 במושב דלתון לצורך מימוש זכויות הבניה ליחידות האירוח הכפרי המוקנות מכוח תכנית מס' ג/ 12564 התקפה.
שינוי בקווי הבנין והגובה המירבי המאושרים.
מתן גישה למגרש 107 A.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע משטח ציבורי פתוח לקרקרע חקלאית עם הנחיות מיוחדות ומגורים בישוב כפרי, וממגורים לקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות ושטח ציבורי פתוח אין שינוי בגודל שטחי המגורים בתחום התכנית.
שינוי בקווי הבנין באזור המגורים צדדי מ - 4 מ' ל - 3 מ' ואחורי מ - 4 מ' ל - 0 מ'.
שינוי בגובה המירבי המותר מ - 7.5 מ' ל - 9 מ'.
קביעת הוראות בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגלילדלתון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
14036חלק3, 17, 19, 44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5064מושב דלתוןשינוי
תוכניתג/ 12564אירוח כפרי במרחב תכנון מרום הגלילשינוי
תוכניתג/ 12683הרחבת מושב דלתוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/01/2011תאריך פרסום: 04/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6183. עמוד: 1941. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים03/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/11/2010
החלטה בדיון באישור תכנית13/09/2010
פרסום להפקדה ברשומות01/06/2010תאריך פרסום: 01/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6093. עמוד: 3195. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר09/05/2010
פרסום להפקדה בעיתונים09/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/03/2010
החלטה בדיון בהפקדה01/04/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/02/2009
קבלת תכנית30/06/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה