שנוי יעוד למגורים ב' ושצ"פ במגרש 7/2, חלוקה והקטנת גודל מגרש, סלאמה

תוכנית ג/ 18547

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד למגורים ב' ושצ"פ במגרש 7/2, חלוקה והקטנת גודל מגרש, סלאמה
מספר: ג/ 18547
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב' ושטח ציבורי פתוח וחלוקה ללא הסכמה

עיקרי ההוראות:
1- שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב'
2- שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ציבורי פתוח.
3- חלוקה ללא הסכמת הבעלים.
4- הקטנת גודל מגרש מינימאלי ל- 464מ"ר במקום 500 מ"ר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19262חלק5-7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6931כפר סאלמהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף05/05/2010
קבלת תכנית22/11/2009