שנוי יעוד למגורים -ערב ערמשה

תוכנית ג/ 4039

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד למגורים -ערב ערמשה
מספר: ג/ 4039
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד השטח למגורים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעראמשה

תיאור המיקום:
ישוב: עראמשה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19741חלק33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 826ערב אל עראמשהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/06/1983תאריך פרסום: 02/06/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2429. עמוד: 2075. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון באישור תכנית24/11/1982
פרסום להפקדה ברשומות01/07/1982תאריך פרסום: 01/07/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2831. עמוד: 2399. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים14/05/1982תאריך פרסום בעיתון: 14/05/1982.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/02/1982
החלטה בדיון בהפקדה22/06/1981
קבלת תכנית03/09/1980