שנוי יעוד למגורים, משהד

תוכנית ג/ 6228

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד למגורים, משהד
מספר: ג/ 6228
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי תכנית מס' ג / 3733, משהד

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד

תיאור המיקום:
ישוב: משהד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17467חלק6
17468חלק6-9, 83
17469חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1228תוכנית מתאר משהדשינוי
תוכניתג/ 3733שנוי יעוד למלאכה ותעשיה -משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים17/11/1992תאריך פרסום בעיתון: 17/11/1992.
פרסום לאישור ברשומות26/03/1992תאריך פרסום: 26/03/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3988. עמוד: 2625. שנה עברית: התשנב .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/11/1991
החלטה בדיון באישור תכנית06/11/1989
פרסום להפקדה ברשומות18/06/1989תאריך פרסום: 18/06/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3670. עמוד: 3390. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים11/05/1989תאריך פרסום בעיתון: 11/05/1989.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/09/1988
החלטה בדיון בהפקדה13/04/1988
קבלת תכנית03/01/1988